กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐.PDF
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ปี๒๕๔๒.pdf
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ปี๒๕๔๒ แก้ไข ๒๕๔๖ และ ๒๕๕๓.pdf
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545.pdf
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546.pdf
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ.2547.PDF
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ แก้ไข 2551.PDF
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ แก้ไข 2553.PDF
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๖.PDF
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการ 2546.pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตฯ 2546.pdf