แผนดำเนินงานประจำปี

ปก คำนำ สารบัญ.pdf
ส่วนที่ ๑ บทนำ.pdf
ส่วนที่ ๒ สถานภาพของโรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส.pdf
ส่วนที่ ๓ ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา.pdf
ส่วนที่ ๔ งบประมาณ โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔.pdf
โครงการกลยุทธ์ที่ 1.pdf
โครงการกลยุทธ์ที่ 2.pdf
โครงการกลุยุทธ์ 3.pdf
โครงการกลยุทธ์ที่4.pdf
โครงการกลยุทธ์ 5.pdf
ส่วนที่ ๕ การกำกับติดตาม.pdf