รายงานผลการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

028 ประกาศกลุ่มบริหารงานบุคคล 2563.pdf
ปกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน.pdf
รายงานการอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน.pdf
รายงายการอบรมประเมินผลสัมฤทธิ์ต้านทุจริ.pdf
รายงานการอบรมSTEM.pdf
รายงายการอบรมสุขภาพจิต.pdf
obecCert.pdf
obecCert (3).pdf
obecCert (1).pdf
obecCert (2).pdf
obecCert1.pdf
CEFR by HCECทัศนีย์ หมอกโคกสูง.pdf
OBECWebinar2021 (2).pdf
OBECWebinar2021 (3).pdf
ดาวน์โหลดวุฒิบัตรที่นี่โรงเรียนสีขาว.pdf
obecCert11.pdf
OBECWebinar2021 (9).pdf