คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

คู่มือการบริหารงานในสถานศึกษา.pdf
พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง2561.pdf
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 2560.pdf
ระเบียบกระทรวงการคลังการเบิกเงินจากคลัง2562.pdf
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 2560.pdf