สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o 23 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-2564.pdf