แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ .pdf
แผนการใช้งบกลุ่มบริหารงานวิชาการ.pdf
แผนการใช้งบกลุ่มบริหารงานบุคคล.pdf
แผนการใช้งบกลุ่มบริหารงานงบประมาณ.pdf
แผนการใช้งบกลุ่มบริหารงานทั่วไป.pdf