รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

o 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพ.pdf