รายงานการกำกับ

ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

โครงการปฐมวัย.pdf
โครงการพรหมเทพาวาสสร้างโอกาสทางการศึกษา.pdf
โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของผู้เรียน.pdf
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.pdf
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา.pdf
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.pdf
โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข.pdf
โครงการอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค.pdf