ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔.pdf